1.Adobe Acrobat Reader (โปรแกรม อ่านไฟล์ .PDF ที่ลือชื่อ) 8.0 Professional
  2. Panda Titanium Antivirus 2006 + Antispyware โปรแกรม ป้องกันไวรัส ชั้นสูงสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์
  3.Adobe Flash Player Download Center Windows
  4.Nero 7 Premium Trial Version (สุดยอด โปรแกรม เขียน CD) 7.8.5.0
  5.Ad-aware (โปรแกรม เอาไว้จำกัด Spyware และ แบนเนอร์ ) SE Personal Edition 1.06
  6.WinRAR (All OS) (Many Languages) 3.62
  7.ACDSee (โปรแกรมดูรูปภาพที่สมบูรณ์แบบ) 8.0
  8.โปรแกรมระบบบัญชีรับจ่าย 2.9 [18ต.ค.50]
  9.โปรแกรมอ่านคำภาษาอังกฤษ ( Free ware )[18ต.ค.50]
  10.โปรแกรมนาฬิกาพูดได้ 1.0  ( Free ware )[18ต.ค.50]
  11.โปรแกรมบัญชีสำนักงาน ( Free ware )[18ต.ค.50]
  12.โปรแกรมระบบบัญชีรับจ่าย 2.9+  ( Upgrade  Version )[18ต.ค.50]
   

 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน rep ของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> [9 ม.ค.51]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300) >>
ใบรับรองสมุดประวัดิและเวลาทวีคูณ ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศกฎอัยการศึกข้าราชการ >>
แบบรับรองประวัติการทำงาน และเวลาทวีคุณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศกฎอัยการศึกลูจ้างประจำ >>
แบบขอรับบำนาญพิเศษ และหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309) >>
แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ และหรือบำเหน็จตกทอดพิเศษลูกจ้าง (แบบ 5313) >>
แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316) >>
แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน (แบบ สบง.1) >>
แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ ( แบบ สบง.2) >>
แบบหนังสือรับรองการแสดงตนและขอเบิกบำนาญปกติ (แบบ สบง.3) >>
หนังสือสำคัญการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก (แบบ สบง.4) >>
แบบแจ้งการของดเบิกบำนาญปกติ(โครงการจ่ายตรง) (แบบ สบง.5) >>
แบบแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม (แบบ สบง.6) >>
หนังสือแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม (แบบ สบง.7) >>
แบบแจ้งสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม (แบบ สบง.8) >>
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ >>
หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต >>
รับรองการเป็นทายาท >>
แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง(แบบ ลจ.1) >>
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส่วนที่ 1 >>
 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง >>
 ใบนำฝากสิ่งของในลักษณะหีบห่อ >>
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร >>
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย>>
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย>>
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล >>
  สัญญาการยืมเงิน >>
  แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญใหม
 
 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถนนฤทธิประศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
หมายเลขโทรศัพท์ - โทรสาร 0-5371-3680 , 0-5371-1613

E-mail cri@cgd.go.th